Нели помогни - Новини: Детската страничка /The kid's page/


Детската страничка /The kid's page/

детска страничка

"Дървото на желанията" 

В нашата градина има дърво на желанията. Нашето дърво има дебел корен, от който излизат седем стебла. От първото стебло излизат три клона, които са украсени с свежи зелени листа. От пет стъбла се образува едно кресло, което гледа към трите клона, а последното стебло е като врата на креслото. Дървото на желанията е обградено със свежа трева. На това дърво си пожелаваш желание, които  до този ден то ги е сбъдвало. Клоните му са най-красиви в сравнение с другите дървета. Когато беше малко това дърво, мама Нели се занимаваше с него. Поливаше и го наторяваше. Мама разговаря с него, пита го дали му харесва при нас. Дървото и днес е при нас и е приятел с мама. 

Илия /08.08.09./

"The tree of wishes"

In our garden there is a tree of wishes. Our tree has a thick root, out of which seven stalks. Stem out of the first three branches, which are decorated with fresh green leaves. Five pillars form an armchair, which looks at three branches and the trunk is like the last door of his chair. ER is surrounded by fresh grass. On this tree I wish wish that to this day he has them come true. Its branches are the most beautiful in comparison to other trees. When this tree was a small, mom Nelly carry it. Watering and fertilizing it. Mom talked to him, asking him whether he likes it here. Tree and is now with us and be friends with my mom.

Ilia

 

 

Images: kid1.jpg


"Най-добрия приятел на Слънцето."

Когато Слънчогледите се родят, те виждат Слънцето. Всеки ден Слънцето и Слънчогледа си говорят, всички Слънчогледи пеят със Слънцето. Някои хора режат слънчогледите за да правят олио и да обират семките. Когато гледам Слънчогледите, те са се обърнали един към друг, те разговарят помежду си. Цветята имат прашец и пчелите го събират и правят мед. 

Слава-Мария.

"The best friend of the Sun."
Where Sunflowers are born, they see the sun. Every day the sun and sunflower talking, all singing with Sunflowers Sun. Some people cut to make sunflower oil and seeds to the prey. When I look at sunflowers, they turned to each other, they talk to each other. The flowers have pollen and bees do collect and honey.
Slava-Maria.

 

Images: Slava Ilia.jpg 


"За работливите мравки." 

Мравките събират храна за зимата. Мравките са много работливи, ако се убие мравуняк може да завали дъжд. Цяло стадо мравки се събирали по улиците, по дърветата около клоните и листата и събират храна. Например пуканки сладки и други работи и неща. Една мравка не може да се види и някой човек може да я настъпи. Мравките си снасят яйца и ги люпят. От яйцата излизат малки мравки, майката мравка отива да събира храна, която ще им трябва за през зимата и есента. Нямам какво повече да напиша за хубавите и благородни мравки, чао.

Анна-Мария. /09.08.09./

"For the industrious ants."
Ants gather food for winter. Ants are very industrious, if you can kill the ant rain rain. Whole herd of ants gathered in the streets around the trees branches and leaves and gather food. Example, popcorn and other sweet stuff works. One ant can not see someone and it may occur. Ants lay their eggs and hatch them. Eggs come from smaller ants, an ant's mother went to collect the food that they will need for winter and autumn. I have nothing more to write about the beautiful and noble ants, bye.
Anna-Maria. / 09.08.09. /


 

Images: SLavaM.jpg
 

 

"Най-малкото цвете в нашата градина."

В нашата градина най-малкото цвете е Маргаритката. Маргаритката има бели листенца на главичката. Прашецът и е жълт, и пчеличките кацат на цветчето и. Маргаритката има зелени листа, красиво стебло и малки коренчета. Приятели на Маргаритката са Слънчогледите, Слънцето и Водата. Защото слънцето я огрява да е красива, а Водата я полива и тя пие вода. Маргаритките са много красиви цветя. Може би Слънчогледите са и майка и баща.

Слава-Мария. /09.08.09./

"The least flower in our garden."
In our garden at least a dandelion flower. Daisy petals of a white head. And yellow pollen and bee landing on a dandelion flower in. green leaves, stems and beautiful young roots. Friends of the dandelion are sunflowers, sun and water. Because the sun shines it is beautiful, but her water and pour it drink. Daisies are very pretty flowers. Maybe Sunflowers are the mother and father.
Slava-Maria. / 09.08.09. /

 


Images: 3_t2.jpg


"Цветната Дъга"

Дъгата се образува от слънце и дъжд, дори от фонтаните се образува дъга. Аз наблюдавах как в град София над фонтана имаше дъга, защото грееше много силно слънце и беше пусната водата. Бяхме в парка със сестра ми Анна. Веднъж минахме под дъгата. Цветовете на дъгата са червен, оранжев, син, зелен, жълт, виолетов, и др.. Има легенда, че ако момиче мине под дъгата става момче и обратното.

Слава- Мария.

 

Време за зареждане: 0.16 секунди
4,726,627 уникални посещения